тел: (032) 963288,  e-mail: office@komtex90.net

Безжична система за приемане и регистрация на спешни     

повиквания от радиобутони / SOS система /     

към заглавната страница

 Въведение

              Предлаганата безжична система е изградена на модулен принцип и е съставена от следните основни компоненти:

- Централен панел за приемане на сигналите и софтуерен пакет за пара,етризиране и наблюдение от персонален компютър.

- Радиопаник шнур / или бутон/ за монтаж на стена с вградена батерия, с индикация за приет от системата сигнал, капсулован за работа без обслужване в продължение на 5 или 10 години.

Всеки един от радиобутоните се проверява непрекъснато за работоспособност. Повредите се индицират на таблото на централния панел едновременно и поотделно за всяка комбинация от бутони, включително и за всички.

При натискане на паник бутон /издърпване на паник шнур/, събитията се регистрират и до нулиране от панела се индицират за всяка стая по отделно или за произволно множество от стаи едновременно.

Едновременно се включва звуков сигнализатор в панела и по желание -предварително записано звуково съобщение в компютъра, ако има такъв.

При използване на компютър, всички натискания на бутони /издърпвания на паник шнурове/ и всички нулирания, извършени от панела се регистрират в неограничен по обем и време архив.

Допълнително е възможно на друг РС в мрежата на обекта да се инсталира копие на софтуерния пакет, с цел наблюдение състоянието на всички паник шнурове от друго работно място.

Всички регистрирани събития могат да се извеждат в текстов вид за цялата система или за всеки бутон поотделно от който и да е РС, включен в мрежата на хотела.

По желание на Възложителя могат да бъдат инсталирани  индикаторни табла на всеки етаж, които ще изобразяват паник сигналите само от стаите на този етаж.

 Цени

      в евро без ДДС

N

СИГНАТУРА НА МОДУЛА

НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА

ЦЕНА

1

 К9_SOS_PANEL_32

 

Локален централен панел с безплатен софтуер за параметризиране и наблюдение в реално време за не повече от 32 паник бутона

75.00

 

2

 K9_SOS_PANEL_64

 

Локален централен панел с безплатен софтуер за параметризиране и наблюдение в реално време за не повече от 64 паник бутона

95.00

 

3

 K9_SOS_PANEL_128

 

Локален централен панел с безплатен  софтуер за параметризиране и наблюдение в реално време за не повече от 128 паник бутона

140.00

 

4

 K9_SOS_PANEL_256

 

Локален централен панел с безплатен софтуер за параметризиране и наблюдение в реално време за не повече от 256 паник бутона

180.00

 

5

K9_RPANIC V10

Радиопаник шнур за монтаж на стена с вградена батерия, с индикация за приет от системата сигнал, капсулован за работа без обслужване в продължение на 10 години

19.00

6

K9_RPANIC V5

Радиопаник бутон за монтаж на стена с вградена батерия, с индикация за приет от системата сигнал, капсулован за работа без обслужване в продължение на 5 години

15.00

7

K9_RFA5

Безжичен ретранслатор на сигнали / етажен концентратор/ - средно на всеки 10 паник-бутона по един

14.00

          Върху всички цени се начислява ДДС

          Тази оферта е валидна до 30.09.2013 г

 

към заглавната страница  към заглавната страница