към заглавната страница
тел: (032) 963288, e-mail: office@komtex90.com

СИСТЕМИ И СРЕДСТВА ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ 

 Основни принципи на проектиране
 • Модулност на системите с възможност за нарастване до всеки зададен обем
 • Адресируемост на пожароизвестителите с цел точно локализиране на огнището на пожар и оптимизиране на разходите за окабеляване
 • Наблюдаемост на системите дистанционно, чрез използване на персонални компютри, с максимално използване на цялата налична информация
 • Неограничени по обем и време архиви за съществените събития, възникнали в системата
 • Възможност за включване на специални функции за конкретни обекти
 • Максимално спазване на изискванията на европейския стандарт EN-54 части 2 и 4
  Пожароизвестители
    В  зависимост от заданието фирмата използва различни видове датчици:
 • Проектиране, доставка и монтаж на аналогово - адресируеми системи на базата на технически средства от сериите Hotchiki, Bosch и Apollo;
 • Производство и доставка на дискретно - адресируеми пожароизвестителни системи с датчици на Hotchiki, Bosch и Apollo; 
димооптичен датчик за пожар
  Продукти
 • Разработени са и се намират в редовно производство пожароизвестителните станции PIS-MA, PIS-MK и PIS-4.
 • Поддържат се тесни контакти с фирмата- производител ПАЛМО - град Плевен.
 • Разработени са технически средства за изграждане на централизирани системи за наблюдение на пожароизвестителни станции в големи обекти.
 • Осъществени са внедрявания в големи енергийни обекти: АЕЦ "Козлудуй", ТЕЦ "Марица 1", ТЕЦ "Марица 2", ТЕЦ "Марица 2" и ТЕЦ "Русе".
централа - поглед отвътре

към заглавната страница  към заглавната страница