тел: (032) 963288, e-mail: office@komtex90.net

      ХОТЕЛСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ - кабелна реализация

към заглавната страница

 Въведение

        Хотелските комплекси се изграждат или обновяват на базата на множество проекти, които третират отделни техни елементи. В частност така наречените слаботокови инсталации се разделят от проектантите на отделни функционално обособени части, всяка от които се проектира отделно.

        Нормално е да съществуват отделни проекти за контрол на достъпа, за енергоспестяване, за SOS системи на санитарните възли, за охранителни системи, за оповестяване и др.

        Интегрираната хотелска система може да изпълнява всички изисквания на изброените проекти и да осигури в допълнение полезни функции, които проектантите все още не залагат в своите проекти.

        Модулната структура на системата дава възможност Инвеститорът да подбере нужните му функции и същевременно да си остави възможност на по-късен етап да добави допълнителни, без да се налагат строително-монтажни или ремонтни дейности.

        В последните години се наблюдава трайна тенденция за нарастване цената на инсталация на кабели и кабелни трасета, поради увеличаване на разходите за трудови възнаграждения и за доставка на кабели. Интегрирането на множество функции и адресируемостта на модулите силно съкращават общата дължина на кабелите и кабелните трасета и по този начин разходите за инсталация.

 

 Варианти за доставка

        Интегрираната система за сигурност може да бъде доставена в множество варианти, в зависимост от конкретните изисквания на Инвеститора.

        Може да бъде избрана каквато и да е комбинация от по-надолу изброените функции. След избора на функции се определят необходиите количества и вида на техническите средства.

        На тази основа може да бъде съставено финансово предложение за доставка и изграждане на системата.

 

  Условия за доставка

       След като бъдат опреределени изискваните функции, като част от изброените по-горе, е необходимо да се определят количествата на отделните компоненти. За целта най-добре е да се използва оригиналната информация от архитектурния проект за вътрешна структура и обзавеждане. Могат да се използват също така и частните проекти за отделни системи.

       В краен случаи като начална информация може да се използва броят на стаите за гости.

       Офертата се съставя за не повече от 3 дни и се предоставя на клиента.

       При достигане на споразумение за доставка, доставчикът за своя сметка извършва проектиране в необходимия обем и предоставя проектите на Възложителя.

       Интегрираната система за сигурност е сложен комплекс от технически средства и нейното изграждане е продължителен процес.

       Нормалните срокове за доставка и монтаж и при условие, че инсталацията на кабели и кабелни трасета се извършва паралелно със строителството на обекта е около 60 дни.

 

 Основни характеристики
 • Пожароизвестяване – винаги се осъществява по отделен проект в съответствие със съществуващата нормативна база;
 • Контрол на достъпа до хотелските стаи с централизирано наблюдение /ON-LINE система/;
 • Контрол на достъпа до вратите без централизирано наблюдение /OFF-LINE система/;
 • Следене на отварянето на входната и балконската врата на стаята и сигнализация за взлом, ако отварянето е без електронен ключ;
 • Охрана на помещения и пространства в общите части на хотелския комплекс;
 • Регистриране на всички отваряния на врати и/или сейфове;
 • Автоматично блокиране на достъпа на служебните ключове до стаите, където има клиенти.
 • Контрол на достъпа с възможност за индивидуално разрешение /забрана за всеки клиент до гаражи, интернет-зали, фитнес и т.н. При това клиентът трябва да използва своя ключ на достъп до стаята;
 • Приемане и регистрация на спешни повиквания от банята /SOS система/;
 • Приемане и регистрация на спешни повиквания от допълнителен бутон до леглото на клиента;
 • Сигнализация на спешните повиквания в камериерските офиси;
 • Автоматично изключване на енергопотреблението в хотелските стаи при напускане на клиента с осъществяване на функцията “Влизане на светло, излизане на светло”;
 • Дистанционно включване на енергопотреблението в стаите и без присъствието на клиент;
 • Блокировка на климатичния модул при отваряне на балконската врата;
 • Защита на стаята от прегряване или преохлаждане;
 • Непрекъснат температурен мониторинг на стаята с регистрация на температурата и възможност за съставяне на температурен профил за целите на анализи за енергийна ефективност;
 • Поддържане на ергономична или комфортна температура в стаята, когато тя е заета, но клиентът е извън нея;
 • Оповестяване на стаите с глас при бедствия и аварии;
 • Фоново озвучаване на общите части на хотелския комплекс;
 • Озвучаване на баните /за хотели с пет звезди/;
 • Видеонаблюдение на общите части на хотелския комплекс;
 • Оборудване на хотелските стаи с електронни персонални сейфове, с охрана и регистрация на отварянията;
 • Оборудване на общо помещение с персонални сейфове с реализация на услуга “Платен сейф”;
 • Използване на електронния ключ на клиента при идентификация с цел безналично разплащане или за достъп до сейф от типа K9SF-11 и общи помещения  при изрична заявка на клиента.
Подсистема за контрол на достъпа
 • Безконтактно отваряне на вратите със защитени срещу копиране и имитация електронни ключове за гостите и персонала.
 • Практически неограничен срок на използване на ключовете с препрограмиране на достъпа им.
 • Регистрация в централен компютър на всички отваряния или опити за отваряне на хотелски стаи с индивидуални данни за използваните електронни ключове
външен четец с индикатори
 • Динамична индикация за пожар в стаята, спешно повикване и повикване на камериерка пред вратата на стаята върху панела на външния четец
 • Регистрация на използването на ключовете на персонала по време и място (стая).
 Подсистема за сигурност
 • Приемане и регистрация на сигнали за помощ от всяка стая и доставянето им до рецепцията и камериерските офиси.
 • Приемане и регистриране на сигнал за повикване на камериерката от специален бутон, монтиран в хотелската стая;
 • Регистриране на времето за реакция на служителите при оказване на помощ за по-късни анализи на ситуацията и подобряване на обслужването.

бутон за повикване на персонала

 • Регистрация и индикация на отварянията на вратите без електронен ключ.
 • Опция за охрана с използване на сензор за движение и счупване на стъкло, действаща на територията на целия хотел. Използва се в хотели, които трябва да се охраняват извън активния сезон
 Подсистема "климатична инсталация"  (опционално)
 • Оптимизиране на консумацията на енергия за отопление / охлаждане на стаите;
 • Контрол на температурата във всички стаи и апартаменти в хотела;
 • Контрол на работата на самата климатична инсталация;
 • 7 режима на работа, настройваеми индивидуално за всяка стая/апартамент по отделно според изискванията на клиента или администратора.
 Енергоспестителна подсистема
 • Автоматично изключване на консуматорите при напускане на стаята, ако е зададено като режим.
 • Дистанционно (от централния компютър) включване или изключване на консуматорите в стаята при необходимост.
 • Автоматично изключване на климатичния модул при отваряне на балконска врата или прозорец и при напускане на стаята;.
 • Включване на климатичния модул по команда от централния компютър.

 

четец на транспондери с позиционер

 • Автоматично управление на осветлението в коридора пред стаите с използване на сигнали от коридорни датчици за движение и/или от датчиците на вратите на хотелските стаи
  Подсистема за пожароизвестяване (опционално)
пожарен датчик
 • Изпълнение на  изискванията на органите на противопожарната защита, включително блокировки и включвания на силови агрегати;
 • Предоставяне на информация на рецепцията и в камериерските офиси за стаите, в които в момента на пожара има хора.
 • Уникално изключване на електрозахранването на стаите, в които има пожар;
 • Адресируема пожароизвестителна система на цената на конвенционална с използване на пожароизвестители на реномирани производители като Hotchiki, Bosch и Apollo;
 • Сигнала за пожар се извежда на инсикатори пред всяка стая, камериерски офис и в центъра за наблюдение;
 • софтуерно интегриране на системите за пожароизвестяване и сигурност без нарушаване на пълната автономност на пожароизвестяването;
 • Сигнала за пожар се извежда на инсикатори пред всяка стая, камериерски офис и в центъра за наблюдение;
  Структура и действие
различни системни и помощни табла Компютърът и централният контролер на системата се разполагат в близост до рецепцията или в помещението на охраната, ако има такова.  Дублиращите индикаторни панели и панелите на камериерите се разполагат там, където ще се наблюдават най-удобно. Тези индикатори могат да се поставят и на други места с цел повишаване на нивото на обслужване на гостите на хотела, например лекарския кабинет, при охраната и други подобни.

 

    Специализирана 4 и/или 2 проводна шина преминава през всички етажи и стаи, като свързва в една структура централните съоръжения, стаите, коридорите и другите инфраструктурни обекти на хотела. Чрез тази шина се предава цялата информация от обектите към центъра и се управляват периферните устройства. Системата притежава и свойството "работоспособност на всяко ниво", т.е. при техническа повреда на някое от нивата по-ниските нива запазват максималната възможна работоспособност, практически до отстраняване на проблема във високото ниво. Така клиентите се предпазват във възможно най висока степен от неудобствата на винаги възниквашите технически проблеми. 

    Администраторът на системата може във всеки момент да провери къде в стаите има хора, как са влизали камериерите, кога са били регистрирани сигнали за помощ, кога са отваряни врати без електронен ключ и други подобни.

    Клиентът може да влезе в стаята си като приближи електронния си ключ на около 20 мм от четящото устройство пред вратата. Вратата се отключва автоматично, като същевременно се включва електрозахранването на стаята му за известно време.

Външен четец на ключове в тъмно синьо       При това светлинният сигнализатор, поместен във вътрешното четящо устройство се включва и започва да мига, като по този начин   подсеща клиента, че трябва да постави ключа си в специалния отвор на това устройство за да потвърди присъствието си в стаята (обекта) . Поставянето на ключа във вътрешния четец осигурява захранване на стаята и блокира отварянето на вратата със служебен ключ .
    След като клиентът постави електронния си ключ в отвора на вътрешното четящо устройство сигнализациите се изключват и на рецепцията и в компютъра се появява индикация на състояние "в стаята има клиент", ако този тип индикация е позволена при настройката на системата. 

    Ако външната врата се остави (забрави) отворена, то тази ситуация се индицира на екрана на компютъра и на таблото на рецепцията.   

вътрешен четец с горно позициониране на ключа

 
паник бутон със шнур Ако клиентът се нуждае от спешна помощ, то той може да натисне паник-бутона (или да дръпне шнура, ако паник-бутона е в изпълнение със шнур), при което на рецепцията и в компютъра се получава алармен сигнал с указване точно на стаята, от която е поискана помощ. Нормално е паник-бутона да бъде разположен в банята, над леглото или да се поставят повече, свързани последователно бутони.

   

    Сигнала от паник-бутона е отделен от сигнала за повикване от стаята и се индицира по различен от него начин.   Доставят се и подходящи табели или стикери за ползване на паник-бутоните.

    Стаите могат да се отварят и от членове на персонала, които разполагат с ключове, имащи достъп до съответната стая и/или група от стаи. Когато в стаята има клиент, отварянето със служебен ключ може да стане, само при аварийни ситуации или ако клиентът е поискал помощ чрез паник-бутон, но не и в спокойна обстановка.

    При пълен срив на системата и или на конкретно локално устройство е предвидена възможност за отваряне на вратите чрез обикновени механични ключове.

 Дoпълнителни опции
 • Всички елементи на системата и програмното осигуряване са разработени във фирмата или от външни изпълнители по нейно задание. Това позволява системата да се модифицира по желание на Възложителя.
 • Типични модификации са осъществяване на връзка със системата за резервации и дистанционен мониторинг (например чрез телефонната централа).
 • Възможно е да се разработят изделия с външен вид по спецификация на Възложителя.
 • Всички специални изисквания се формулират в етапа на договаряне на доставката и монтажа и влияят върху крайните срокове за реализация.
  Програмиране на ключовете за достъп
      Програмитането е условна или реална операция и се извършва на специално устройство, намиращо се като правило на рецепцията, свързано със системния контролер или компютъра и според типа на използваните транспондери по един от следните 2 начина:
 • Транспондери, които не използват вградена енергонезависима памет: данните за транспондера се съпоставят на данните за притежателя на транспондера в базата данни на компютъра / системния контролер;
 • Транспондери, които използват енергонезависима памет: в транспондера се записват правата и кодовете за достъп, а в базата данни - кода на транспондера.
 • При използване на транспондерен ключ с вградена енергонезависима памет може да се организира по ефективен начин функцията "идентификация на клиенти при безкасови разплащания"

програматор за транспондерни ключове

            

 Доокомплектовка за хотелски системи
      Освен стандартния допуск на клиенти до стаите им всеки хотел притежава множество подлежащи на контролиран достъп подсистеми: гаражни врати и бариери, сауни, ресторанти, пъбове, спа-център, басейн....

       Контрол, допуск и отчитане на услуги

       Обекти с ограничен достъп

       Видеонаблюдение

       Озвучаване

       Управление и контрол на климатичната инсталация

       Персонален метален сейф К9SF 11

 

      Контрол, допуск и отчитане на услуги      

      Използва се обикновения чип. с който гостите на хотела получават и достъпа до стаите си. Например при регистрация и отчитане на храненията, администрацията на хотела, при издаване на ключа, отбелязва в неговата памет схемата и правата за хранене на госта. На входа на ресторанта (например) се поставя свързан в мрежата на хотела четец на транспондерни ключове (чип, чип-карта). Госта поставя ключа си в четеца. Чрез бутон се регистрира факта на хранене. В случай, че клиента няма права или ги е изразходвал, може, ако желае да получи достъп на кредит, който се отразява в базата данни на системата за да може услугата да бъде заплатена от госта при напускането на хотела. Кредитите могат да бъдат допустими или не, в зависимост от политиката на хотела и се отбелязват индивидуално за всеки гост при програмирането на чипа (ключа) му за стаята.

      Тази опция е приложима във всички случаи в които е налице платено множество  от услуги предоставяни срещу или без допълнително заплащане на гостите: сауна, spa-център, басейн с ограничен достъп, различни видове пъбове, игрални зали и т.н.

      Данните за ползваните услуги се съхраняват в основния компютър на системата за контрол на достъпа. Създават се удобни за администрацията текстови файлове за анализ на ситуацията за евентуално въздействие  върху системата от услуги или просто за контрол. 

      Обекти с ограничен достъп         

      Покрития или охраняван гараж като правило е с ограничен обем и достъпа до него се предоставя не на всички гости на хотела и/или служители.

      На подходящо место пред или около гаражната врата КОМТЕХ монтира свързан в мрежата  модифициран четец на транспондерни ключове (чипове, чип-карти) и/или радиочестотен приемник за дистанционно отваряне на вратата или бариерата. Госта на хотела може да използва и нормалния чип за стаята си. За целта администрацията при издаване на ключа трябва да отбележи в паметта му правото на достъп до гаража или да му програмира персонален радиочестотен ключ за дистанционен контрол.

.     Всички данни на ключове, независимо от характера им се записват в главния компютър на системата за контрол на достъпа и могат да бъдат преглеждани чрез стандартните за тази система средства.

      Видео наблюдение      

      По искане на клиента КОМТЕХ, доставя и инсталира видеокамерите и софтуера на системата от охранителни камери от проверени доставчици на този тип вече наложила се като необходимост  техника. Компютъра на тази система като правило е специален поради големия обем на обработваната информация и не се монтира на рецепцията, а в помещението на охраната, но това е правило, което се спазва от всички достачици. Архивните данни се записват за съхраняване на стандартни компакт-дикове.

      Озвучаване        

      По искане на клиента КОМТЕХ, доставя и инсталира свързаната с общото озвучаване на хотела апаратура, локалните регулатори (атенюатори) и подходящите високоговорители.

      Климатична инсталация       

      КОМТЕХ не инсталира съоръженията на самата климатична инсталация, но предлага системни средства - електроника и програмно осигуряване за измерване на температурата в стаите на хотела, регулиране на климатиците по стаите по избраната от администрацията температурна схема и предаване и натрупване на данните в централния компютър. КОМТЕХ предлага и свързани в системата устройства за контрол на базовите съоръжения на климатичната инсталация - състояние, моточасове на възли, защити.

 

      Информация за инвеститори и инженерингови фирми

 

      Изходно задание за проектиране на интегрирана система за сигурност в хотелски комплекси

      Условия за доставкa

      Техническа спецификация на реална система

      Примерна оферта за система за приемане и регистрация на повиквания

      (doc) Интегрирана система за контрол на достъпа в хотелски комплекси

      (doc) Обект хотелски комплекс - демо

      (doc) Примерна схема за интегрирана система за контрол на достъпа

 

към заглавната страница  към заглавната страница