тел: (032) 963288,  e-mail: office@komtex90.net

Електронни брави за обществени входни врати   

към заглавната страница

 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

          Изделието К9 RLOCK е предназначено да осигури секретно отваряне по безжичен път на входни врати на жилищни блокове, кооперации, извънградски вили, болнични заведения, малки промишлени предприятия, офис сгради и др. подобни

          Кутията с електронния блок от комплекта се инсталира максимално близо до контролираната врата, а насрещникът - в касата /или неподвижното крило/ на вратата, като по този начин се осигурява регламентиран достъп на всички потребители, които имат карти или чипове, без използване на механични ключове. Управлението на отварянето може да става и чрез вграден в устройството GPRS-модул като се набере съответния номер на обекта на обикновен GSM.

          Цени. 

 ПРЕДИМСТВА

           1. Ограничава се, по възможно най-удобен начин, достъпът на нежелани посетители.

           2. Осигурява се комфортен начин за влизане на притежателите на елекронни карти или отваряне чрез телефонен апарат.

           3. Намалява се рязко износването на съществуващия патрон на бравата на вратата.

           4. Осигурява се свързване с домофонната уредба на сградата и дистанционно отваряне на вратата за желани посетители, които нямат карти.

           5. Удобно се блокира или разрешава достъпът на отделни карти, в случаите на използване на компютърно програмиране

           6. Липса на окабеляване за 220V и за връзката с компютър, вследствие на което се намалява възможността за повреди от токови удари или гръмотевични разряди.

           7. Много бързо и безопасно монтиране към съществуващи врати.

           8. Брагодарение на автономното си захранване, изделието е много подходящо за инсталиране на входни врати на дворове на вилни имоти или стопански постройки.

 

 КРАТКИ СВЕДЕНИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

          Кутията с електронния блок от комплекта на изделието К9 RLOCK се монтира от вътрешната страна на контролираната врата. В зависимост от мястото на монтиране, К9 RLOCK се предлага във вариант за монтаж на открито и вариант за монтаж на закрито.

          Инсталацията е максимално опростена, като кутията се свързва с чете ца за карти, монтиран пред вратата, електромагнитния насрещник в касата на вратата и като опция – с изхода на звънчевата инсталация за отваряне на входната врата чрез бутоните на домофонните панели в апартаментите.

          Бравата се програмира по два начина – с мастер карта, за ограничен брой карти или с компютър за неограничен брой карти. Бравата се захранва с вградена батерия, осигуряваща автономна работа за период, не по-малък от две години. Когато програмирането на бравата се извършва с компютър, връзката между компютъра и бравата е безжична.

          Всеки посетител, който има предварително програмирана карта, трябва да я поднесе към външния четец и да изчака така, докато бравата се отключи. След като посетителят отвори, влезе и притвори вратата, тя автоматично се заключва.

          Когато посетителят няма карта, бравата може да бъде дистанционнно отключена чрез бутона от домофонната уредба или от специален радиобутон, който се доставя като опция.  

          Предвидена е и опция за отваряне чвез набиране на индивидуален телефонен номер.

          За да не се забравя вратата отворена, е необходимо тя да се оборудва с притварящ механизъм, съобразен с теглото й.

 

      - ВИДОВЕ ИНДИКАЦИИ

         Светодиодът просветва 2 пъти в секунда – нормалко състояние, батерията е в добро състояние. Очаква поднасяне на каква да е карта;

         Светодиодът просветва 4 пъти в секунда – режим на въвеждане на нова карта. Предизвиква се чрез поднасяне на мастер-карта. Прекратява се автоматично, ако не бъде поднесена карта  след 10 секунди;

         Светодиодът просветва по-ярко – пред четеца има карта и тя е прочетена;

         Светодиодът свети постоянно за 3 секунди - Предизвиква се чрез поднасяне на мастер-карта за повече от 10 секунди. Индицира край на процеса на изтриване на ключовете от паметта за въвеждане с мастер-карта.

         Светодиодът просветва през 3 секунди – нормалко състояние, батерията е пред изчерпване и трябва да бъде подменена в най-скоро време. В допълнение времето на отваряне е много по-голямо в сравнение с нормалното, като при това картата трябва да се държи пред четеца най-малко 3 секунди

      - ДЕФИНИРАНЕ НА МАСТЕР- КАРТА

        Процедурата се прилага по време на монтажа или преди него и се извършва в следния ред:

              1.Отваря се кутията на устройството и се изключват двете батерии от клемите на платката. Изключва се от клемата и кабелът на светодиода на четеца;

              2. Включват се отново батериите;

              3.Поднася се карта, избрана предварително да бъде МАСТЕР,  задължително обозначена като такава, към четеца и се задържа около 4 секунди;

4.Изключват се батериите; Включва се кабелът на светодиода на четеца;

5.Включват се батериите, при което светодиодът на четеца трябва да започне да мига около 2 пъти в секунда

6.Извършва се проба за втвеждане на отваряща карта чрез мастер карта, както това е посочено в т.3.3. Ако пробата не е успешна се повтарят операциите от т. т 1,2,3 и 4

              7.Затваря се кутията.

      - ВЪВЕЖДАНЕ НА ОТВАРЯЩА КАРТА

Процедурата се прилага по време на нормална работа на устройството и се извършва в следния ред:

              1.Поднася се МАСТЕР – картата пред четеца. Светодиодът започва да просветва по-ярко. Изчакват се поне 2 по-ярки просветвания просветвания и картата се отстранява от четеца;

              2. Индикацията, че устройствовто е преминало в режим на въвеждане на нова карта е ускореното мигане на светодиода (4 пъти в секунда);

              3. Поднася се новата карта към четеца и се задържа там 2-3 секунди. Доказателство, че картата е въведена е щракването на електромагнита.

              4. Процедурите  от 1 до 3 се повтарят за въвеждането на всяка карта.

      - ИЗТРИВАНЕ НА ПАМЕТТА

Устройството притежава две функционално обособени памети: за въвеждане на карти или радиобутони чрез компютър и за въвеждане на карти чрез мастер-карта. Първата функционална област се изтрива чвез опция от програмата на компютъра, а втората чрез поднасяне и задържане на мастер катрата пред четеца за повече от 10 секунди.

Процедура за изтриване на всички въведени карти и радиобутони трябва да се използва само в краен случай!

 КОМПЛЕКТНОСТ

              Устройството може да се комплектова по няколко начина, в зависимост от желанието и нуждите на потребителя:

4.1 Минимален вариант

Включва: Базов блок К9 RLOCK V101 (за вътрешен монтаж) или К9 RLOCK V101 IP55 (за външен монтаж), четец и насрещник с електромагнит.

  Зареждането на ключовете в паметта на устройството става с мастер-карта.

Не се изисква отваряне на вратата от радиобутон намиращ се в дома/офиса,

Дистанцоионното отвряне на вратата може да се осъществява чрез кабел

4.2 Вариант с радиобутони

Включва: Базов блок К9 RLOCK V101 (за вътрешен монтаж) или К9 RLOCK V101 IP55 (за външен монтаж), четец, насрещник с електромагнит и радиобутони  К9 RBUT V201.

Зареждането на карти в паметта на устройството става с мастер-карта.

Дистанционното отваряне на бравата се осъществява по радиопът. Разстоянието между базовото устройство и радиобутона е до 10 метра и може да бъде по-малко, ако са налични плътни препятствия

Друг начин е радиобутонът да се използва като преносим бутон за дистанционно отваряне.

  4.3 Вариант с компютърен контрол

Включва: Базов блок К9 RLOCK V101 (за вътрешен монтаж) или К9 RLOCK

V101 IP55 (за външен монтаж), четец, насрещник с електромагнит, USB-радиомодул К9 RUSB V101 (и по избор радиобутони)

Зареждането на ключовете в паметта на устройството става с мастер-карта или чрез програмата в компютъра.

USB-радиомодулът се включва в някой от USB куплунзите на компютър на поребителя. Компютърът предварително е зареден с програмата, налична на доставения диск К9 CD RLOCK. Така към всеки ключ може да се привързва име на притежателя му, а също така всеки ключ може да бъде изтрит, добавен, активиран или дезактивиран, в зависимост от конкретните нужди. 

              Забележка: Карти, въведени чрез мастер-карта, не могат да бъдат манипулирани от компютъра!

 

 ЦЕНИ В ЕВРО БЕЗ ДДС

 

СИГНАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЕДИНИЧНА ЦЕНА

1

 К9 RLOCK V101

Електронна брава за обществени входни врати с кутия за вътрешен монтаж и вградена батерия за минимум 24 месеца автономна работа, комплектована с 1 брой мастер карта  и насрещник със стандартна планка.

 

97.00

2

 К9 RLOCK V101 IP55

Електронна брава за обществени входни врати с кутия IP55 за външен монтаж и вградена батерия за минимум 24 месеца автономна работа, комплектована с 1 брой мастер карта и насрещник със стандартна планка..

 

109.00

3

 К9 RLOCK V101 JSM

Електронна брава за обществени входни врати с кутия за вътрешен монтаж и вграден JSM модул за дистанционно отваряне, комплектована с 1 брой мастер карта  и насрещник със стандартна планка.

 

130.00

5

К9 RLOCK V101 LIFT

Допълнителна електронна приставка за контролирано използване на асансьор / по една за всеки асансьор, независимо от броя на етажите/

59.00

6

К9 RUSB V101

USB радиомодул за осъществяване на връзка между компютър и брава по безжичен път

27.00

7

К9 CD RLOCK

Диск със софтуер

12.00

8

К9 RBUT V201

Радиобутон за дистанционно отваряне на електронна брава от разстояние до 10 метра.

14.00

9

K9 RDIST V101

Електронна приставка за безжично свързване на изхода на домофонната система към бравата

14.00

10

К9 RLOCK CARD

RFID  карта бяла, размер ISO.

1,35

11

К9 RLOCK HOLDER

RFID  чип за ключодържател

1,40

         Върху всички цени се начислява ДДС

         Офертата е валидна до 30.09.2013 г

към заглавната страница  към заглавната страница