тел: (032) 963288,  e-mail: office@komtex90.net

Безжична модулна система за дистанционен контрол   

към заглавната страница

   Безжична модулна система за дистанционен контрол на недвижими имоти K9_ WIRELESS_HOME_CONTROL

         В последните години от чуждестранни и български граждани и юридически лица бяха закупени голямо количество недвижими имоти или с инвестиционна цел, или за сезонно лично ползване.

           Една от главните особености на тези имоти е, че през големи периоди от време са напълно необитаеми или се стопанисват от фирми или лица на базата на различни видове споразумения със собствениците.

           Дилемата пред собствениците е да оставят имота си до следващото тяхно посещение заключен и напълно неконтролиран или да възложат контрола му на специализирани организации или доверени хора.

           Съществуват множество примери за ограбени и съсипани ненаблюдаеми имоти, както и за недобросъвестно отношение на лица и фирми, на които е възложено стопанисването им.

        Тази система е предназначена преди всичко да предостави на собственика  средство да контролира дистанционно имота си по множество показатели.

            Тази система е предназначена и да бъде в полза на добросъвестните фирми и лица, които се грижат за имота по време на отсъствието на неговия собственик.

            Цени 

  Основни характеристики на системата

           - Системата събира непрекъснато информация от инсталирани в обекта датчици и изпълнителни механизми и предоставя тази информация на отдалечени клиенти, които имат на разположение специализиран софтуер на своите компютри и право за ползване на информацията.

           - Системата осигурява високо ниво на защита на пренасяните данни на базата на използване на нестандартни алгоритми и надеждни комуникационни средства

           - Всички използвани датчици и механизми са напълно безжични и батерийно захранени, с добър дизайн и тяхното инсталиране и деинсталиране не е съпроводено с каквито и да е строително-монтажни дейности. Тази характеристика е много важна, като се има предвид, че повечето имоти са напълно обзаведени и подредени.

           - Всички батерийно захранени компоненти на системата могат да работят не по-малко от 7 години до следващата смяна на батериите.

           - Системата може да бъде свързана в реално време едновременно с до 5 клиенти. Това дава възможност всички участници по контрола и поддържането на имота, в т.ч собственик, инсталаторска фирма, стопанисваща фирма, охранителна фирма и мениджърска агенция, да получават необходимата за техните права и задължения  информация.

           - Системата има модулна структура, което позволява клиентът да закупи само тези функции, които счита за необходими.

            - Благодарение на оригиналната технология, както и на факта, че комуникационното оборудване, софтуерът и информационната поддръжка се предоставят на абонаментна основа, началната инвестиция за закупуване и инсталиране на минимално необходимия набор компоненти представлява само малка част от цената на един квадратен метър от имота.

  Функции на системата

            Системата се изгражда на модулен принцип и е възможно да бъдат реализирани различни набори от функции. Единствено Функция 1 е задължителна за всички реализации.

 

                   Фигура 1 - Табло с обектов контролер и електрометричен сензор

 

Функция 1 Регистриране и съхраняване на сигнали от безжични датчици и изпълнителни механизми, инсталирани в обекта и предаване на информацията към крайните клиенти по тяхна заявка.

           Тази функция е задължителна и трябва да присъства във всяка система. Реализира се от специално устройство – Обектов контролер (фиг. 1). Обектовият контролер е единственото устройство, което се захранва от мрежа 220 в и обикновенно се монтира в близост до апартаментното електрическо табло.

           Обектовият контролер се свързва с до 5 компютъра едновременно през Интернет чрез комуникационен модул, който се предоставя под наем от Комтех, заедно с услугата по информационно поддържане на системата.

 

Функция 2  Контрол на достъпа до една или повече входни врати на имота

           Тази функция се реализира чрез инсталиране на електронна брава в крилото на контролираната врата. Бравата се монтира като приставка към съществуващата механична брава на вратата, под обкова. Ако съществуващата брава и обков не са подходящи, те се заменят, без това да оскъпява съществено реализацията.

           Електронната брава променя незначително външния изглед на вече монтираните брава и обков.

           Електронната брава се отключва с RFID чип-карта. Чип карти се раздават само на доверени лица. Всяко отваряне се регистрира. Регистрират се и отварянията без чип–карта.

           Чрез картата и специален позиционер, който е част от електронната брава и е монтиран от вътрешната страна на крилото на вратата, обектът може да се снема от охрана и същевременно да се блокира достъпат на картите на други лица, когато собственикът или негов гостенин са вътре в апартамента.

           Ако вратата се отвори без чип–карта когато обектът е под охрана, се предава спешен сигнал до компютъра на този краен клиент, който в момента е на линия.

Електронната брава се свързва с обектовия контролер безжично. Работи по специален алгоритъм, който позволява вградената в нея батерия да се съхрани за период до 7 години, преди да се наложи нейната смяна.

           Функция 2 не е задължителна, но повишава качеството и обхвата на контрол. Ако клиентът не желае тази функция, е препоръчително вратата да се оборудва с безжичен датчик, реализиращ Функция 3 – Контрол на отварянията на прозорци, врати и други прегради

           Модифицирани и достатъчно евтини варианти на електронната брава могат да се използват за контрол на достъпа до вътрешни помещения с по-специално предназначение, до сейфове, чекмеджета, шкафове за огнестрелно оръжие и други подобни.

Функция 3  Контрол на отварянията на прозорци, врати и други прегради 

    Всяка преграда, за която трябва да се знае дали е отворена, може да се оборудва с безжичен датчик за отваряне. Сигналът за състоянието на преградата /отворено/затворено/ се предава на обектовия контролер и по-нататък – на наблюдаващия потребител.

           Могат да бъдат оборудвани балконски врати, прозорци, вътрешни врати, шкафове с оръжие, витрини с медикаменти, каси за ценности и др, подобни.

           Системата може да бъде програмирана да предаде алармено съобщение, ако някоя преграда се отвори, когато в обекта не би трябвало да има хора.

           Безжичните датчици могат да бъдат комплектовани с батерии, които се сменят след 7 или след 12 години. Смяната на батериите, ако изобщо се наложи, се извършва от специалист.

Функция 4  Безжично дистанционно включване на електроконсуматори

           Тази функция се реализира по два начина:

           а/ Чрез вграждане в апартаментното табло на контактори, които се управляват директно от обектовия контролер. Този вариант е по-евтин, но изисква определен начин на реализиране на електрическата инсталация, както и място в апартаментното табло.

           б/ Чрез монтиране на специален радиоконтактор, непосредствено до консуматора, който ще бъде управляван автоматично. Радиоконтакторът получава по безжичен път команди за включване/изключване на консуматора от обектовия контролер и действа като локален ключ за 220 в. 

          Чрез радиоконтактори могат да се управляват дистанционно, без да се пускат нови кабели,  практически всякакви консуматори, на което и да е място в обекта.

   

           Могат да се посочат следните примери за реализиране на тази функция:

           - Автоматично изключване на осветлението и други вериги, когато в обекта няма хора

           - Автоматично изключване на климатика, ако има отворен прозорец или врата на климатизираното помещение

           - Дистанционно управление от компютъра на потребителя:

                       - на бойлер за топла вода

                       - на осветлението на терасите и градините, включително и реализиране на режим „Имитация на присъствие“

                       - на помпи за поливане в градината

                       - на отоплителни уреди

                       - на електрически кранове и шибри за топла и студена вода или парно отопление, ако има такива, монтирани на съответните тръбни инсталации или радиатори.

 

 Функция 5  Измерване на разходи

           Системата може да бъде комплектована с измерител на електрическа енергия (електромер, фиг. 1), измерител на разход на студена вода /водомер/ и измерител на разход на топла вода. Тези разходомери отговарят на приетите стандарти за точност, но не могат да служат за фискални цели. Те ще помагат на  потребителя ефективно да контролира неправомерно използване на тези консумативи в негово отсъствие и да предприема необходимите мерки.

           Измерителят на електрическа енергия се монтира в апартаментното табло и се свързва с обектовия контролер.

           Системата може да бъде програмирана да формира алармен сигнал, ако открие разход на енергия, над определен праг, когато в обекта не би трябвало да има хора

           Измерителят на студена вода се монтира колкото е възможно по-близо до входа на водата в сградата. Снабден е с радиодатчик и предава показанията си на обектовия контролер по радио.

           Ако водната инсталация се оборудва и с електрически вентил, водата ще може да се спира и пуска  дистанционно от потребителя

           Системата може да бъде програмирана да формира алармен сигнал ако има теч на вода в необитаем режим или ако температурите достигнат опасно ниски стойности и стане възможно водната инсталация да замръзне. Функцията за контрол на температурата е възможна, защото всички модули могат да измерват температурата на въздуха на мястото, където са монтирани.

 

Функция 6  Пожароизвестяване

           В много от закупените имоти не е инсталирана пожароизвестителна система.

           Системата предлага опция за пожароизвестяване, която може да бъде полезна както на собственика, така и на поддържащата и охранителна фирми.

           На необходимите места в имота се монтират безжични пожароизвестители, които предават на обектовия контролер по радио сигнала си за открит пожар.    Системата е програмирана да изработи алармен сигнал и да го разпрати на всички включени в момента към нея компютри.

           Едновременно с това в апартамента може да се включи звуков сигнализатор, който да предупреди обитателите, ако има такива.           

Функция 7  Спешно повикване за помощ / SOS /           

          Тази функция може да се използва от собствениците или гостите по време на тяхното пребиваване в обекта.

           В банята се монтира радиопаник-шнур, който може да се издърпа от човек, на когото му е станало лошо, или от негов партньор или придружител.

           Сигналът се предава незабвно на дежурния охранител на обекта, за която цел той трябва да бъде един от упълномощените да получават информация от системата.

           Паник-бутони могат да бъдат монтирани и до леглата в спалните, както и да се носят непрекъснато от потребителите.

           Паник-бутоните са полезни и в случаите, когато в имота нахлуят неканени посетители.

 

 

                                                                  Налични са различни конструкции паник-бутони

 

  Пример за използване на системата от организация, поддържаща селище от затворен тип или апартхотел

             По силата на едни или други обстоятелства организация, съставена от няколко фирми е поела облужването на селище от затворен тип.

           Част от жилищата са продадени на чуждестранни граждани и фирми.

           Има и множество непродадени жилища, които е необходимо да се поддържат в изряден вид.

           Организацията е поела задължения по комунално поддържане на жилищата, охраната им и има права да търси нови купувачи и да продава жилища от името на собствениците.

           Част от жилищата, със съгласието на техните собственици се отдават под наем на хотелски начала.

           Големият брой жилища и сложният профил на градчето водят до конфликти със собствениците за некачествено почистване, неправомерно използване, големи сметки за ток и вода, кражби на имущество, аварии на водни инсталации и други подобни.

           Проблемите по поддържането могат да се минимизират, ако жилищата се оборудват с предлаганата система.

           Във всяко жилище се инсталират функции 1,2,3,5 и 6, а за жилищата с хотелско използване и функция 7.

           Организират се работни места, оборудвани с компютър и софтуер на системата за охраната, за техническата поддръжка и за организацията, отговорна за контактите със собствениците.

           Ако собствениците на отделни жилища желаят, могат да получат софтуер за контрол на имотите си по Интернет от персоналните си компютри.

           Така организираната система дава следните възможности:

           А/ На охранителната организация – да следи непрекъснато в реално време за неправомерно отваряне на врати или прозорци, на задействане на пожароизвестителни датчици и на сигнали от паник-бутони,

           Б/ На групата за техническа поддръжка – да следи за аварии в захранването на жилищата, за течове на вода от дефектни кранове, за неизключени прибори, които трупат сметки за ток, за лошо затварящи се врати и прозорци, за неправилно действие на климатичната инсталация и др.

           В/ На организацията, контактуваща със собствениците – да следи за несъответствия между реални разходи на вода и ток и очакваните сметки, за качеството на работата на охранителната организация и техническата поддръжка, да представя на нови клиенти преимуществата на така оборудвано жилище по отношение на сигурност и качество на поддръжката

            Г/ На неприсъстващите собственици – да следят всичко това от собствените си компютри, където и да се намират по света

 ЦЕНИ

          в евро без ДДС

 

Наименование

Цена

1. Основен комплект в състав обектов контролер, електромер с радиоотчет, безжичен датчик на входната врата

130.00

2. GPRS модем и софтуер за наблюдение през Интернет

110.00

3. Такса за 1 месец за информациоона поддръжка и пренос на данни за всеки  GPRS модем

5.00

Опции

 

3. Безжичен датчик за следене на сух контакт K9_RMUK V10

14.80

4. Безжичен димно-оптичен датчик за откриване на пожар K9_RFIRE V3

35.00

6. Безжичен водомер

58.00

7. Безжично реле за вклюване на електрически прибори и консуматори 220V/ 20A

35.00

8. Безжичен паник-бутон K9_RPANIC V10

15.00

          

           Върху всички цени се начислява ДДС

           Цените подлежат на корекции, без специално предизвестие, с изключение на вече договорени доставки.

 

           Тази оферта е валидна до 30.09.2013 г

   

назад    към заглавната страница